lokah samastah sukhino bhavantuh - may all beings live in peace


lokah samastah sukhino bhavantuh - may beings live in peace